Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spoločnosť Epson uchováva na propagáciu

Posledná aktualizácia november 2023

Spoločnosť Epson dbá na vaše súkromie a týmto vyhlásením poskytuje informácie o vašich osobných údajoch zákazníka, ktoré sú uchovávané v marketingovej databáze spoločnosti Epson a súvisiacich systémoch na propagáciu.

Aké osobné údaje spoločnosť Epson získava a uchováva
(Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej živej osoby)

Spoločnosť Epson uchováva (a v budúcnosti bude uchovávať) osobné údaje, ktoré ste sa rozhodli poskytnúť spoločnosti Epson, vrátane údajov pri registrácii na webových stránkach spoločnosti Epson a o interakciách spoločnosti Epson s vami. Zahŕňa to aj osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookie a iných podobných nástrojov.

Tieto osobné údaje môžu byť:

 • totožnosť a kontaktné údaje: základné kontaktné údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, ktoré ste poskytli pri registrácii do propagačnej akcie

 • údaje o propagačnej akcii a nákupe: informácie o propagačnej akcii, na ktorej sa zúčastňujete, vrátane dokladu o vašom nákupe (ak je súčasťou podmienok)

 • technické údaje: adresa internetového protokolu (IP), vaše prihlasovacie údaje, typ a verzia prehliadača, nastavenie a umiestnenie časového pásma, typy a verzie doplnkov prehliadača, operačný systém a platforma a iné technológie na zariadeniach, ktoré používate na prístup na túto webovú stránku

 • údaje o používaní: informácie o tom, ako používate našu webovú stránku

Prevádzkovateľ

Spoločnosť Epson Europe B.V. je prevádzkovateľom vašich osobných údajov.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Holandsko.

Účel spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Epson
(„spracúvanie“ znamená akúkoľvek činnosť, ktorú spoločnosť Epson a/alebo jej dcérske spoločnosti vykonávajú s vašimi osobnými údajmi)
**

Jediným účelom, na ktorý bude spoločnosť Epson zhromažďovať a spracúvať vaše osobné údaje, je správa propagačnej akcie.

Právny základ uchovávania vašich osobných údajov

Právny základ pre tento účel je, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami.

Ak sa rozhodnete poskytnúť informácie nad rámec tých, ktoré od vás požaduje spoločnosť Epson, základom na spracúvanie týchto informácií je váš súhlas, ktorý poskytnete dobrovoľne. Máte právo kedykoľvek stiahnuť tento súhlas. Môžete tak urobiť písomne zaslaním oznámenia spoločnosti Epson na adresu uvedenú vyššie alebo na adresu Kontaktuje nás ohľadne svojich údajov.

V rámci spracúvania bude spoločnosť Epson vykonávať určité automatické profilovanie a rozhodovanie založené na informáciách, ktoré má o vás, aby informácie, ktoré sú vám ponúkané, boli relevantnejšie pre vaše záujmy.

Ak bude spoločnosť Epson v budúcnosti chcieť spracúvať údaje na nejaký iný účel, najprv vám poskytne informácie o tomto inom účele.

Ak na to poskytnete súhlas, spoločnosť Epson bude tiež používať vaše osobné údaje na účely elektronickej marketingovej komunikácie s vami (zvyčajne e-mailom, telefonicky, SMS správou, push správou), súčasťou ktorej môže byť:

 • vykonávanie prieskumov a požiadanie vás o vaše stanovisko o našich produktoch a službách,

 • informovanie vás o produktoch alebo ponukách, ktoré vás môžu zaujímať,

 • informovanie vás o propagačných akciách, ako sú bezplatné dary, súťaže alebo žrebovanie cien,

 • marketingové analýzy a profilovanie zákazníka,

 • pozvánky na podujatia.

Spoločnosť Epson môže navyše používať nástroje ponúkané reklamnými partnermi (napr. Google), ktoré môžu rozpoznať vaše zariadenia a poskytovať vám reklamy. Informácie môžu zahŕňať ID vášho zariadenia, vašu IP adresu a informácie o vašom prehliadači alebo operačnom systéme alebo iný identifikátor v šifrovanej forme. Tieto informácie môžu poskytovatelia spracúvať v hašovanej alebo deidentifikovanej forme.

Právnym základom uvedeného je váš osobitný súhlas. Svoj súhlas s týmto použitím na dodatočný účel (nezávisle od vášho práva podať námietku voči spracúvaniu údajov spoločnosťou Epson na všeobecné účely opísané vyššie) môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním spoločnosti Epson na uvedenej adrese alebo na adrese Kontaktuje nás ohľadne svojich údajov.

Ako dlho bude spoločnosť Epson uchovávať moje údaje

Spoločnosť Epson bude uchovávať vaše osobné údaje maximálne 3 mesiace po dokončení správy propagačnej akcie. Potom budú vymazané, okrem prípadu a rozsahu, kedy je to zákonnou povinnosťou na uchovanie pre záznamy banky a daňového úradu. Po tomto čase môžu byť niektoré informácie vedené, no len v anonymizovanej forme alebo v rámci archivovaných záznamov.

Osobné údaje sa môžu viesť dlhšie obdobie, ak to zákon alebo právny predpis vyžaduje na predĺženie času uchovávania, aby sa mohli ustanoviť, vykonávať alebo obhajovať zákonné práva spoločnosti Epson.

Aké osobné údaje spoločnosť Epson poskytuje tretím stranám a prenáša mimo EHP

Spoločnosť Epson bude používať tretie strany na vykonávanie určitých činností spracúvania v jej mene. Niektoré alebo všetky vaše osobné údaje im môžu byť poskytnuté, ale poskytnuté údaje môžu používať iba na účely, na ktoré spoločnosť Epson uchováva vaše údaje a podľa pokynov spoločnosti Epson. Okrem spracovateľov tretej strany môže spoločnosť Epson poskytnúť niektoré alebo všetky vaše osobné údaje:

 • bankám alebo iným osobám zapojeným do spracovania platieb alebo dodávok vám.

Niektoré z našich externých tretích strán majú sídlo mimo EHP, takže spracúvanie vašich osobných údajov nimi bude vyžadovať prenos údajov mimo EHP.

Spoločnosť Epson poskytuje vaše osobné údaje v rámci spoločností skupiny Epson. To zahŕňa prenos vašich osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Ak sa nachádzate v krajine mimo EHP, vaše osobné údaje budú tiež prenesené do tejto krajiny.

Vždy, keď spoločnosť Epson prenesie vaše osobné údaje mimo EHP, zabezpečí, že im bude poskytnutá podobná úroveň ochrany zavedením aspoň jednej z týchto záruk:

 • spoločnosť Epson prevedie vaše osobné údaje iba do krajín, ktoré Európska komisia považuje za krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov;

 • keď spoločnosť Epson poskytne vaše osobné údaje spoločnostiam skupiny Epson alebo používa určité tretie strany, použije vzorové zmluvy o prenose osobných údajov do tretích krajín schválené Európskou komisiou, ktoré zabezpečujú osobným údajom rovnakú ochranu, akú majú v Európe.

Ak chcete získať ďalšie informácie o konkrétnom mechanizme, ktorý používame pri prenose vašich osobných údajov mimo EHP, obráťte sa na nás.

Bezpečnosť údajov

Spoločnosť Epson má zavedené bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia vaše osobné údaje a zabránia tomu, aby vaše osobné údaje boli neoprávnene stratené, používané, zmenené alebo zverejnené alebo k nim mal niekto neoprávnený prístup. Okrem toho spoločnosť Epson poskytne prístup k vašim osobným údajom tým zamestnancom, zástupcom, zmluvným partnerom a iným tretím stranám, ktoré ich potrebujú vedieť. Vaše osobné údaje budú spracúvať iba podľa našich pokynov a budú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Spoločnosť Epson má zavedené postupy na riešenie akéhokoľvek podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov a budeme vás a akéhokoľvek príslušného úradu informovať o porušení, keď sa to od nás právne vyžaduje.

Kontakt so zodpovednou osobou spoločnosti Epson

Prevádzkovateľa informácií a jeho zodpovednú osobu pre ochranu údajov v Európe možno kontaktovať písomne na adrese:

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid,
Holandsko.

alebo e-mailom: edpo@epson.eu

Kontaktovanie spoločnosti Epson na účely uplatnenia vašich práv

Ako „dotknutá osoba“ máte zákonné práva požiadať spoločnosť Epson o prístup k osobným údajom, o opravy, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa týkajú vás, alebo vzniesť námietky voči spracúvaniu, ako aj práva na prenos údajov a právo podať sťažnosť na úrad pre dohľad.

V tomto formulári poskytnite spoločnosti Epson svoje osobné údaje, aby sme mohli overiť vašu totožnosť. Za určitých okolností od vás môžeme požadovať ďalšie formy na potvrdenie totožnosti, napríklad pas alebo vodičský preukaz.

Svoje zákonné práva môžete uplatniť kedykoľvek písomne pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie alebo pomocou odkazu Kontaktuje nás ohľadne svojich údajov.