EPSON A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Epson & the Environment

Epson a životné prostredie

Všetci musíme zohrať svoju úlohu pri tvorbe lepšej budúcnosti. Byť udržateľnou spoločnosťou pre spoločnosť Epson znamená pamätať na každ�� aspekt našej organizácie – od najmenšej žiarovky až po najväčšiu továreň. Podporuje našu inováciu, poháňa náš rast, motivuje našu pracovnú silu a v konečnom dôsledku prispieva spoločnosti. Je tiež dôležitou súčasťou toho, ako spolupracujeme s našimi partnermi v celom dodávateľskom reťazci.

Environmentálna vízia 2050

Víziou spoločnosti Epson je stať sa nepostrádateľnou spoločnosťou, ktorá využíva svoje efektívne, kompaktné a presné technológie na dosiahnutie udržateľného rozvoja v cirkulárnej ekonomike.

Do roku 2050 sa spoločnosť Epson stane uhlíkovo negatívnou a nebude využívať podzemné zdroje¹ s cieľom dosiahnuť udržateľnosť a obohatiť komunity.

„Sme odhodlaní ponúkať firmám v celej Európe jasnú „zelenú voľbu“ v produktoch, ktoré používajú,“ povedal Yoshiro Nagafusa, prezident spoločnosti Epson Europe. „Od zákazníkov každý deň počúvam vyjadrenia, že potrebujú technológiu, ktorá je lepšia pre životné prostredie, cenovo úsporná a efektívna. To je to, čo spoločnosť Epson dosiahla, a úspech spolu s kumulatívnymi prínosmi spočíva v našich firemných zákazníkoch, ktorí sa rozhodli prejsť z laserovej na atramentovú technológiu.“

V roku 2008 spoločnosť Epson vytvorila program Environmentálna vízia 2050 – vyhlásenie o našich environmentálnych cieľoch do roku 2050. Svet sa odvtedy zmenil. Celosvetové úsilie o dosiahnutie sociálnej udržateľnosti sa zrýchľuje, keďže Organizácia Spojených národov prijala Ciele udržateľného rozvoja (SDG) a Parížsku dohodu, ktoré spolu vytvárajú plán smerovania k dekarbonizácii. Vzhľadom na tieto zmeny spoločnosť Epson v roku 2018 zrevidovala svoju víziu a stanovila tri kroky, ktoré by mala podniknúť.

V marci 2021 spoločnosť Epson znovu zrevidovala víziu a stanovila konkrétne ciele, ktoré odrážajú silný záväzok spoločnosti Epson riešiť hlavné spoločenské problémy, ako je dekarbonizácia a recyklácia zdrojov.

Spoločnosť Epson stanovila ciele na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 v súlade so scenárom 1,5 °C Parížskej dohody a kritériami iniciatívy Science Based Targets (SBTi).

Kľúčové podmienky

Ciele 2025

Ako súčasť našej vízie spoločnosti na rok 2025 chceme prispieť k rozvoju udržateľnej spoločnosti využitím účinných, kompaktných a presných technológií na zníženie vplyvu produktov a služieb na životné prostredie počas celého ich životného cyklu.

Veľké korporácie, ako napríklad Epson, majú schopnosť priniesť zmenu najrýchlejšie vzhľadom na ich dosah v globálnych dodávateľských reťazcoch a vplyv prostredníctvom vývoja produktov, aby sa model obehového hospodárstva stal skutočnosťou. Aj v dnešnom digitálne prepojenom svete až 77 % zamestnancov v EU5² považuje tlačiareň za nevyhnutný obchodný nástroj. Výskum tiež potvrdzuje lepšie porozumenie, koncentráciu a nižšie úrovne stresu pri čítaní tlačeného textu na rozdiel od digitálnych obrazoviek³. Napríklad atramentové tlačiarne WorkForce Pro teraz spotrebujú až o 96 % menej energie, vyprodukujú až o 94 % menej odpadu a generujú až o 92 % menej emisií CO₂ ako porovnateľné laserové tlačiarne⁴.

Okrem zlepšenia dizajnu a výkonu existujúcich produktov si uplatňovanie zásad obehového hospodárstva vyžadovalo, aby spoločnosť Epson myslela na svoje podnikanie v novom svetle. Projekt obehového hospodárstva sme spustili nato, aby sme zabezpečili, že tento model myslenia sa odrazí v celej našej spoločnosti a komunite, v rámci ktorej pracujeme, ako napríklad recyklovanie tlačových kaziet v spoločnosti Epson Telford a certifikácie tretích strán v rámci našich procesov.

Niektoré z našich doterajších úspechov

Ciele

Význam našich cieľov pre Európu

Európska správa o udržateľnosti spoločnosti Epson s názvom The Green Choice načrtáva záväzok spoločnosti k spoločenskej zodpovednosti podnikov vo všetkých oblastiach jej činnosti v Európe. Zdôrazňuje pokrok dosiahnutý v úspore energie, vody a emisií CO2 v celej európskej organizácii spoločnosti Epson, jej záväzok k udržateľnosti v rámci celého dodávateľského reťazca a výroby a jej odhodlanie vytvárať environmentálne uvedomelé produkty, ktoré umožnia podnikom znížiť ich vplyv na životné prostredie.

Environmentálna história

História environmentálnych projektov a politík spoločnosti Epson sa začala vynúteným programom na kontrolu znečistenia, ktorý úspešne funguje už viac ako štyri desaťročia. Koncom 90. rokov minulého storočia spoločnosť Epson zverejnila svoje úspechy vo výročnej správe o životnom prostredí. Od začiatku nového tisícročia spoločnosť Epson rozšírila svoj rozsah činnosti a je aktívna v projektoch obnovy lesov, v oblasti riadenia energie a rovnako aj v programoch nulových emisií. Prečítajte si viac o niektorých environmentálnych míľnikoch spoločnosti Epson nižšie.

Harmónia, spolupráca a záväzok voči životnému prostrediu

Spoločnosť Epson bola založená v roku 1942 v meste Suwa, ktoré sa nachádza v bohatom prírodnom prostredí prefektúry Nagano. Harmonická koexistencia s komunitami, v ktorých pôsobíme, je už dlho základným kameňom našej spoločnosti, a aj keď sa naše prevádzky celosvetovo rozšírili, naša kultúra rešpektu voči životnému prostrediu nikdy neustala. Ukázali sme to v roku 1988, keď sa spoločnosť Epson stala prvou spoločnosťou na svete, ktorá oznámila, že zo svojich prevádzok odstráni chlórofluorokarbóny poškodzujúce ozón.

1942 - 2010+

Technológie spoločnosti Epson sa odvíjajú od našich záväzkov voči spoločnosti a životnému prostrediu. Zameriavame sa na dôležité veci a zbavujeme sa nepotrebných. Vytvárame tak hodnotnejšie produkty. Z tejto filozofie spoločnosť Epson vždy vychádzala vo svojom úsilí plniť potreby v oblasti udržateľného rozvoja a hodlá v tom pokračovať.

Myslenie s ohľadom na celý životný cyklus

Od prvého náčrtu až po jeho vstup do procesu recyklácie: Všetky naše produkty vyvíjame tak, aby bol ich životný cyklus ekologicky udržateľný. to je kľúčová stratégia našich ekologických produktov, ktorá prináša naše úsilie znižovať nepriaznivý vplyv na životné prostredie do vašich domovov a kancelárií.

Vo fáze plánovania produktov stanovujeme konkrétne ciele pre environmentálne špecifikácie, ktoré chceme dosiahnuť. A zaviedli sme proces návrhu s ohľadom na životné prostredie (DfE), v ktorom hodnotíme, ako dobre sme si počínali vo fáze návrhu a po nej.

Environmentálny manažment

Všetci musíme zohrať svoju úlohu pri tvorbe lepšej budúcnosti. Byť udržateľnou spoločnosťou pre spoločnosť Epson znamená pamätať na každý aspekt našej organizácie – od najmenšej žiarovky až po najväčšiu továreň.

Obchodné jednotky v rámci skupiny Epson si stanovujú vlastné plány environmentálnych opatrení a vykonávajú činnosti pomocou systému environmentálneho manažmentu. Vykonávame interné hodnotenia na kontrolu výkonnosti podľa plánov a v prípade potreby prijímame nápravné opatrenia.

Naším cieľom je:

Nová perspektíva

Náš záväzok sa nekončí pri bránach výrobných fabrík spoločnosti Epson. Naše snaženie ovplyvňuje každodenné pracovné návyky našich zákazníkov a obchodných partnerov.

Obrázok „Zem trblietajúca sa od slnka“ © ESA/NASA

Produkty

Spoločnosť Epson sa zaviazala vyvíjať produkty ohľaduplné k životnému prostrediu, preto na udržateľnosť myslíme počas celého procesu, od nápadu až po dokončenie. Spolu s ekologickým dizajnom to tiež znamená elimináciu nebezpečných látok z nášho kompletného sortimentu produktov.

Potenciálne úspory nákladov na energiu a emisií CO₂⁶ zákazníkov spoločnosti Epson

Ak naši zákazníci prejdú na firemné atramentové tlačiarne Epson, môžu ušetriť až 65,7 mil. € na energiách a až 124 000 ton CO₂ za dva roky.

Produkty ohľaduplné voči životnému prostrediu

Produkcia

Ekologická optimalizácia našich výrobných procesov je jednou z kľúčových oblastí, kde sa uplatňuje naša politika. Zameriavame sa hlavne na prevenciu globálneho otepľovania, elimináciu emisií a kontrolu chemických látok. Okrem toho vynakladáme úsilie v oblastiach, ako je vylepšený dopravný systém, dobre navrhnutý manažment vody a látok a riadenie environmentálnych rizík.

Životné prostredie – v centre našich procesov

Epson Telford je na čele environmentálnych aktivít spoločnosti Seiko Epson a bola prvou lokalitou v rámci skupiny, ktorá získala certifikát ISO14001.

Od roku 1996 je akreditovaná normou ISO 14001 a poskytuje rámec na riadenie našich činností a vykonávanie pravidelných auditov, aby sa zabezpečilo, že zlepšenia sa nielen vykonávajú, ale aj udržiavajú. Kultúra neustáleho zlepšovania preniká do všetkého, čo robíme.

Recyklácia produktov

Zodpovedné a účinné spracovanie našich produktov potom, ako sa skončila ich úloha pre našich zákazníkov a obchodných partnerov, je dôležité.

Je v skutočnosti taká dôležitá, že recyklačná stratégia je obsiahnutá už vo fáze plánovania našich produktov. Všetky naše hotové výrobky sú v súlade so smernicou OEEZ z roku 2005. Pre náš spotrebný tovar, ako sú zásobníky, sme vytvorili zberný systém, ktorý zabezpečí bezpečné vrátenie prázdnych zásobníkov spoločnosti Epson.

“Aby sme šetrili cenné prírodné zdroje a znížili množstvo odpadu, snažíme sa zbierať a recyklovať čo najviac produktov a spotrebného materiálu.”

Ekokomunita

Poskytovanie podpory a odovzdávanie svojich stratégií globálnej komunite považujeme za svoju povinnosť. Spolu s našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi vyvíjame a zúčastňujeme sa na programoch, ktoré presadzujú ekologické myslenie a zodpovednosť v rôznych oblastiach, ako sú ekologické firemné občianstvo, ekologické technológie, ekologické komunikačné technológie či ekologické vzdelávanie.

Environmentálne informácie

S cieľom splniť si svoju podnikovú sociálnu povinnosť sme sa zamerali na problémy životného prostredia. Prinášame hodnoty, ktoré presahujú očakávania našich zákazníkov a spoločnosti.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Vyhlásenie spoločnosti Epson o zhode je k dispozícii online a možno ho vyhľadávať podľa typu produktu a produktu.

¹ Neobnoviteľné zdroje, ako sú ropa a kovy

² 3 639 pracovníkov a zamestnancov v oblasti IT vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Taliansku a Spojenom kráľovstve, spoločnosť FTI Consulting, ktorú poverila spoločnosť Epson v roku 2015.

³ Wastlund, Reinikka, Norlander & Archer, 2005: http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf.

⁴ Ďalšie informácie o týchto údajoch a o tom, aký prínos to môže mať pre vašu spoločnosť, nájdete na adrese www.epson.eu/maketheswitch.

⁵ Na udržanie určitej miery vlhkosti vo vnútri systému sa používa malé množstvo vody.

⁶ Vypočítané na základe firemných atramentových tlačiarní Epson predaných za posledné dva kalendárne roky (2016, 2017) na trhoch EU6 pri štvorročnom priemernom používaní produktov.
Spôsob výpočtu overila spoločnosť TÜV Rheinland.

⁷ Ďalšie informácie nájdete na stránke www.epson.eu/maketheswitch.

⁸ Podiel na trhu na základe tržieb z priemyselných robotov SCARA, 2011 – 2016. (Zdroj: Fuji Keizai „2012 – 2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook“)

⁹ V porovnaní s robotom SCARA LS3 od spoločnosti Epson

¹⁰ Porovnanie po pripojení k sieti Ethernet (230 V)

¹¹ Tento produkt predáva spoločnosť Seiko Watch Corporation.

¹² V porovnaní s hodinkovým puzdrom modelov radu 7X, ktoré boli uvedené v roku 2012.