Vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa marketingových aktivít a on-line obchodu spoločnosti Epson*

Posledná aktualizácia: máj 2023

Spoločnosť Epson dbá na vaše súkromie a v tomto vyhlásení poskytuje informácie o vašich osobných údajoch ako zákazníkoch, ktoré sú uložené v marketingovej databáze spoločnosti Epson, databáze on-line obchodu spoločnosti Epson a príslušných systémoch súvisiacich s hlavnou webovou stránkou spoločnosti Epson.

(Ak chcete využívať hlavné webové stránky spoločnosti Epson, nemusíte sa registrovať ani uvádzať žiadne osobné údaje. Jediné informácie, ktoré musíte poskytnúť, aby ste sa mohli zaregistrovať v spoločnosti Epson, je vaša e-mailová adresa (a potvrdenie, že máte viac ako 16 rokov). Všetky ostatné polia s informáciami pri registrácii sú nepovinné.)

Aké osobné údaje spoločnosť Epson získava a uchováva
(Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej živej osoby)

Spoločnosť Epson uchováva (a v budúcnosti bude uchovávať) osobné údaje, ktoré ste sa rozhodli poskytnúť spoločnosti Epson, vrátane údajov pri registrácii na webových stránkach spoločnosti Epson a o interakciách spoločnosti Epson s vami. Zahŕňa to aj osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookie a iných podobných nástrojov.

Tieto osobné údaje môžu byť:

 • identifikačné a kontaktné údaje: meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a spôsob platby;

 • údaje o nákupe: informácie získané z vlastných systémov spoločnosti Epson o nákupoch (vrátane nedokončených nákupov) vykonaných prostredníctvom stránok on-line obchodu jej webových stránok;

 • údaje o marketingu a komunikácii: vaše preferencie pri prijímaní marketingu od nás a našich tretích strán a vaše preferencie komunikácie;

 • technické údaje: adresa internetového protokolu (IP), vaše prihlasovacie údaje, typ a verzia prehliadača, nastavenie a umiestnenie časového pásma, typy a verzie doplnkov prehliadača, operačný systém a platforma a iné technológie na zariadeniach, ktoré používate na prístup na túto webovú stránku;

 • údaje o používaní: informácie o tom, ako používate našu webovú stránku.

Prevádzkovateľ
Spoločnosť Epson Europe B.V. je prevádzkovateľom vašich osobných údajov.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Holandsko.

Účel spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Epson
(„spracúvanie“ znamená akúkoľvek činnosť, ktorú spoločnosť Epson a/alebo jej dcérske spoločnosti vykonávajú s vašimi osobnými údajmi)

A) Na marketingové aktivity

Primárny účel, na ktorý bude spoločnosť Epson spracúvať vaše osobné údaje ako zákazníka, je marketing jej produktov vrátane priamych marketingových komunikácií (zvyčajne e-mailom, telefonicky, SMS správou, push správami) s vami, čo zahŕňa:

 • vašu identifikáciu, keď sa s nami spojíte,

 • monitorovanie vašich preferencií, aby ste mohli ušetriť čas pri prehľadávaní našej webovej stránky,

 • spracúvanie vašich požiadaviek na účasť v marketingových propagáciách,

 • monitorovanie a zaznamenávanie telefonickej a písomnej komunikácie s vami na zaistenie kvality a dodržiavanie účelov a na vybavovanie vašich sťažností a požiadaviek,

 • pochopenie toho, ktoré časti webovej stránky a ktoré produkty a služby spoločnosti Epson vás najviac zaujímajú.

B) Pre on-line obchod spoločnosti Epson

Primárny účel, na ktorý bude spoločnosť Epson spracúvať vaše osobné údaje, je účinnosť a zaznamenávanie transakcií (vrátane nedokončených transakcií) s vami prostredníctvom webovej stránky on-line obchodu spoločnosti Epson. Sekundárny účel zahŕňa:

 • ukladanie vašich údajov, preferencií a záujmov, aby ste ušetrili čas pri ďalšom používaní našich webových stránok, aby ste nám umožnili pochopiť, ktoré časti webových stránok spoločnosti Epson a aké produkty a služby vás najviac zaujímajú a prispôsobiť vám naše ponuky,

 • analyzovanie používania webových stránok spoločnosti Epson vami a inými;

 • monitorovanie a zaznamenávanie akejkoľvek formy komunikácie s vami na zaistenie kvality a dodržiavanie účelov a na vybavovanie akýchkoľvek problémov, ktoré vyplynú z týchto komunikácií.

Právny základ uchovávania vašich osobných údajov

A) Oprávnené záujmy týkajúce sa marketingových aktivít

Právnym základom uvedeného je, že je to nevyhnutné na oprávnené záujmy spoločnosti Epson alebo spoločností v rámci skupiny Epson pri vykonávaní marketingových činností.

B) Plnenie zmluvy pre on-line obchod spoločnosti Epson

Právny základ pre tento primárny účel je, že je to nevyhnutné na to, aby sme sa s vami mohli spojiť. Základom sekundárneho účelu je, že je to nevyhnutné pre oprávnené záujmy spoločnosti Epson alebo spoločností v rámci skupiny Epson, aby pochopili svoje trhy a zákazníkov.

C) Špecifický súhlas, ktorý ste poskytli v iných prípadoch

Ak sa rozhodnete poskytnúť informácie nad rámec tých, ktoré od vás požaduje spoločnosť Epson, základom na spracúvanie týchto informácií je váš súhlas, ktorý poskytnete dobrovoľne. Máte právo kedykoľvek stiahnuť tento súhlas. Môžete to urobiť písomne zaslaním oznámenia spoločnosti Epson na adresu uvedenú vyššie alebo na ContactUsAboutYourData.

V rámci svojho spracúvania bude spoločnosť Epson vykonávať určité automatické profilovanie a rozhodovanie založené na informáciách, ktoré má o vás, aby informácie, ktoré sú vám ponúkané, boli relevantnejšie pre vaše záujmy.

Ak bude spoločnosť Epson v budúcnosti chcieť spracúvať údaje na nejaký iný účel, najprv vám poskytne informácie o tomto inom účele.

Ak na to poskytnete súhlas, spoločnosť Epson bude tiež používať vaše osobné údaje na účely elektronickej marketingovej komunikácie s vami (zvyčajne e-mailom, telefonicky, SMS správou, push správou), súčasťou ktorej môže byť:

 • vykonávanie prieskumov a požiadanie vás o vaše stanovisko o našich produktoch a službách,

 • informovanie vás o produktoch alebo ponukách, ktoré vás môžu zaujímať,

 • informovanie vás o propagačných akciách, ako sú bezplatné dary, súťaže alebo žrebovanie cien,

 • marketingové analýzy a profilovanie zákazníka,

 • pozvánky na podujatia.

Spoločnosť Epson navyše používa nástroje ponúkané reklamnými partnermi (napr. Google), ktoré môžu rozpoznať vaše zariadenia a poskytovať vám reklamy. Informácie môžu zahŕňať ID vášho zariadenia, vašu IP adresu a informácie o vašom prehliadači alebo operačnom systéme alebo iný identifikátor v šifrovanej forme. Tieto informácie môžu poskytovatelia spracúvať v rozdelenej alebo deidentifikovanej forme.

Právnym základom uvedeného je váš osobitný súhlas. Svoj súhlas s týmto použitím na dodatočný účel (nezávisle od vášho práva na obžalobu voči spracúvaniu údajov spoločnosti Epson na všeobecné účely opísané vyššie) môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním spoločnosti Epson na uvedenú adresu alebo na adresu ContactUsAboutYourData.

Ako dlho bude spoločnosť Epson viesť moje údaje na marketingové aktivity

Spoločnosť Epson bude viesť vaše osobné údaje počas obdobia 2 rokov po poslednom kontakte s vami. Po tomto čase môžu byť niektoré informácie vedené, no len v anonymizovanej forme alebo v rámci archivovaných záznamov.

Osobné údaje sa môžu viesť dlhšie obdobie, ak to zákon alebo právny predpis vyžaduje na predĺženie času uchovávania, aby sa mohli ustanoviť, vykonávať alebo obhajovať zákonné práva spoločnosti Epson.

A) Pre on-line obchod spoločnosti Epson

Spoločnosť Epson bude viesť vaše osobné údaje počas obdobia 10 rokov. Po tomto čase môžu byť niektoré informácie vedené, no len v anonymizovanej forme alebo v rámci archivovaných záznamov.

Osobné údaje sa môžu viesť dlhšie obdobie, ak to zákon alebo právny predpis vyžaduje na predĺženie času uchovávania, aby sa mohli ustanoviť, vykonávať alebo obhajovať zákonné práva spoločnosti Epson.

Aké osobné údaje spoločnosť Epson poskytuje tretím stranám a prenáša mimo EHP

Spoločnosť Epson bude používať tretie strany na vykonávanie určitých činností spracúvania v jej mene. Niektoré alebo všetky vaše osobné údaje im môžu byť poskytnuté, ale poskytnuté údaje môžu používať iba na účely, na ktoré spoločnosť Epson uchováva vaše údaje a podľa pokynov spoločnosti Epson.

Niektoré z našich externých tretích strán majú sídlo mimo EHP, takže spracúvanie vašich osobných údajov nimi bude vyžadovať prenos údajov mimo EHP.

Spoločnosť Epson poskytuje vaše osobné údaje v rámci spoločností skupiny Epson. To zahŕňa prenos vašich osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Ak sa nachádzate v krajine mimo EHP, vaše osobné údaje budú tiež prenesené do tejto krajiny.

Vždy, keď spoločnosť Epson prenesie vaše osobné údaje mimo EHP, zabezpečí, že im bude poskytnutá podobná úroveň ochrany zavedením aspoň jednej z týchto záruk:

 • spoločnosť Epson prevedie vaše osobné údaje iba do krajín, ktoré Európska komisia považuje za krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov,

 • keď spoločnosť Epson poskytne vaše osobné údaje spoločnostiam skupiny Epson alebo používa určité tretie strany, použije vzorové zmluvy o prenose osobných údajov do tretích krajín schválené Európskou komisiou, ktoré zabezpečujú osobným údajom rovnakú ochranu, akú majú v Európe.

Ak chcete získať ďalšie informácie o konkrétnom mechanizme, ktorý používame pri prenose vašich osobných údajov mimo EHP, obráťte sa na nás.

Bezpečnosť údajov

Spoločnosť Epson má zavedené bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia vaše osobné údaje a zabránia tomu, aby vaše osobné údaje boli neoprávnene stratené, používané, zmenené alebo zverejnené alebo k nim mal niekto neoprávnený prístup. Okrem toho spoločnosť Epson poskytne prístup k vašim osobným údajom tým zamestnancom, zástupcom, zmluvným partnerom a iným tretím stranám, ktoré ich potrebujú vedieť. Vaše osobné údaje budú spracúvať iba podľa našich pokynov a budú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Spoločnosť Epson má zavedené postupy na riešenie akéhokoľvek podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov a budeme vás a akéhokoľvek príslušného úradu informovať o porušení, keď sa to od nás právne vyžaduje.

Kontakt so zodpovednou osobou spoločnosti Epson
Prevádzkovateľa informácií a jeho zodpovednú osobu pre ochranu údajov v Európe možno kontaktovať písomne pomocou adresy:

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
Holandsko.

alebo e-mailom na adresu: edpo@epson.eu

Kontaktovanie spoločnosti Epson na účely uplatnenia vašich práv

Ako „dotknutá osoba“ máte zákonné práva požiadať spoločnosť Epson o prístup k osobným údajom, o opravy, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa týkajú vás, alebo vzniesť námietky voči spracúvaniu, ako aj práva na prenos údajov a právo podať sťažnosť na úrad pre dohľad.

V tomto formulári poskytnite spoločnosti Epson svoje osobné údaje, aby sme mohli overiť vašu totožnosť. Za určitých okolností od vás môžeme požadovať ďalšie formy na potvrdenie totožnosti, napríklad pas alebo vodičský preukaz.

Svoje zákonné práva môžete uplatniť kedykoľvek písomne pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie alebo pomocou odkazu ContactUsAboutYourData.

*Upozorňujeme, že on-line obchod spoločnosti Epson nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.