PODMIENKY POUŽITIA

Podmienky použitia

Použitím internetovej stránky Epson prehlasujete, že súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami

Použitie stránky

Prehliadanie a sťahovanie obsahu tejto internetovej stránky je povolené len pre súkromné a nekomerčné použitie. Predpokladom však je, že každá kópia je opatrená odkazom na všetky autorské a iné vlastnícke práva, ktoré sa na pôvodný obsah vzťahujú.

Obsah internetovej adresy Epson je chránený autorským právom. Je zakázané ho meniť a používať na iných internetových stránkach. EPSON DEUTSCHLAND GmbH (ďalej uvádzaná ako Epson) je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti SEIKO EPSON CORPORATION (SEC).

Uvedené oprávnenie k používaniu pri nedodržaní uvedených podmienok bezprostredne zaniká. V takomto prípade je užívateľ povinný ihneď zničiť všetok stiahnutý obsah.

Ručenie

Ak Epson odkazuje na iné internetové stránky (linky, odkazy), je to iba na základe láskavosti. Epson nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah cudzích internetových stránok. Epson nemôže žiadnym spôsobom ovplyvniť usporiadanie a obsah stránok, na ktoré sa odkazuje, a týmto sa od nich výslovne dištancuje.

Epson poskytuje obsah svojej internetovej stránky s vylúčením akýchkoľvek záruk. Za správnosť, úplnosť, aktuálnosť, ako aj vhodnosť pre určité účely použitia obsahu alebo právnu slobodu tretích strán Epson neručí. Omyly, textové chyby, zmeny, atď. sú vyhradené.

Riziko použitia obsahu internetovej stránky Epson nesie sám užívateľ. Epson nenesie žiadnu zodpovednosť za škody. Toto vylúčenie zodpovednosti však neplatí v prípade zámerného jednania a pre zodpovednosť predpísanú zákonom.

Zmeny

Zmeny obsahu tejto internetovej stránky alebo v nej uvedených výrobkov, cien alebo dodacích podmienok atď. môže Epson uskutočniť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Neexistuje povinnosť aktualizovať obsah tejto internetovej stránky. Ostatné: Obsah internetovej stránky spravuje Epson. Platným právom je výlučne právo Nemeckej spolkovej republiky. V obchodnom styku je pre všetky právne spory miestom pre príslušný súd Düsseldorf, NSR.

Ak sa k obsahu internetovej stránky pristupuje mimo územia Nemeckej spolkovej republiky, je to na vlastné riziko pristupujúceho užívateľa. Za dodržanie národných zákonov je zodpovedný sám užívateľ.

Uvedené podmienky platia vo svojej príslušnej aktuálnej verzii. Ak obsahuje internetová stránka špeciálne klauzuly, potom tieto predchádzajú uvedeným všeobecným záväzným podmienkam pre použitie.