Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje o osobách, ktoré sa registrujú na hlavných webových stránkach spoločnosti Epson

Vydanie 1.0

V tomto vyhlásení sú uvedené informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sa nachádzajú v marketingových databázach spoločnosti Epson a súvisiacich systémoch.

Spoločnosť Epson uchováva (a v budúcnosti bude uchovávať)

 • informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť spoločnosti Epson prostredníctvom jej webových stránok alebo inak,
 • informácie získané prostredníctvom vlastných systémov spoločnosti Epson o vašom používaní webových stránok spoločnosti Epson a komunikácie spoločnosti Epson s vami. Patria sem aj informácie získané prostredníctvom súborov cookie1 a iných podobných nástrojov.

Nemusíte sa zaregistrovať ani poskytnúť žiadne osobné údaje, aby ste mohli používať hlavné webové stránky spoločnosti Epson. Na zaregistrovanie sa v spoločnosti Epson je potrebné poskytnúť jedine vašu e-mailovú adresu (spolu s potvrdením, že máte viac ako 16 rokov). Všetky ostatné polia informácií pri registrácii sú nepovinné.

Spoločnosť „Epson“ (ďalej len „kontrolór“ informácií) je:
Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.

Účel spracovania vašich osobných údajov
(ďalej len „spracovanie“ znamená všetko, čo spoločnosť Epson vykonáva s vašimi informáciami vrátane ich zhromažďovania, vedenia, používania a poskytovania.)
Primárny účel, na ktorý bude spoločnosť Epson spracovávať vaše osobné údaje, je marketing jej produktov vrátane priamych marketingových komunikácií s vami.

To zahŕňa:

 • vašu identifikáciu, keď sa s nami spojíte,
 • monitorovanie vašich preferencií, aby ste mohli ušetriť čas pri prehľadávaní našej webovej stránky,
 • spracovanie vašich požiadaviek na účasť v marketingových propagáciách,
 • monitorovanie a zaznamenávanie telefonickej a písomnej komunikácie s vami na zaistenie kvality a dodržiavanie účelov a na vybavovanie vašich sťažností a požiadaviek,
 • pochopenie toho, ktoré časti webovej stránky a ktoré produkty a služby spoločnosti Epson vás najviac zaujímajú.

Právnym základom toho je, že je to nevyhnutné na legitímne záujmy spoločnosti Epson alebo spoločností v rámci skupiny Epson pri vykonávaní marketingových činností.

Ak sa rozhodnete poskytnúť informácie nad rámec tých, ktoré od vás požaduje spoločnosť Epson, základom na spracovanie týchto informácií je váš súhlas, ktorý poskytnete dobrovoľne. Máte právo kedykoľvek stiahnuť tento súhlas. Môžete to urobiť písomne zaslaním oznámenia spoločnosti Epson na adresu uvedenú vyššie alebo na Kontakt.

V rámci svojho spracovania bude spoločnosť Epson vykonávať určité automatické profilovanie a rozhodovanie založené na informáciách, ktoré má o vás, aby informácie, ktoré sú vám ponúkané, boli relevantnejšie pre vaše záujmy.

Ak bude spoločnosť Epson v budúcnosti chcieť spracovávať údaje na nejaký iný účel, najprv vám poskytne informácie o tomto inom účele.

Ak na to poskytnete súhlas, spoločnosť Epson bude tiež používať vaše osobné údaje na účely elektronickej marketingovej komunikácie s vami (obvykle e-mailom), súčasťou ktorej môže byť:

 • vykonávanie prieskumov a požiadanie vás o vaše stanovisko o našich produktoch a službách,
 • informovanie vás o produktoch alebo ponukách, ktoré vás môžu zaujímať,
 • informovanie vás o propagačných akciách, ako sú bezplatné dary, súťaže alebo žrebovanie cien,
 • marketingové analýzy a profilovanie zákazníka,
 • pozvánky na podujatia.

Právne základy toho sú váš osobitný súhlas. Svoj súhlas s týmto použitím na dodatočný účel (nezávisle od vášho práva na obžalobu voči spracovaniu údajov spoločnosti Epson na všeobecné účely opísané vyššie) kedykoľvek napísaním spoločnosti Epson na uvedenú adresu alebo na adresu Kontakt.

Spoločnosť Epson bude viesť vaše osobnú údaje počas obdobia 2 rokov po poslednom kontakte s vami. Po tomto čase môžu byť niektoré informácie uchovávané, no len v anonymizovanej forme alebo v rámci archivovaných záznamov.

Spoločnosť Epson bude používať tretie strany na vykonávanie určitých činností spracovania v jej mene. Niektoré alebo všetky vaše osobné údaje im môžu byť poskytnuté, ale poskytnuté údaje môžu používať iba na účely, na ktoré spoločnosť Epson uchováva vaše údaje a podľa pokynov spoločnosti Epson.

Ako „dotknutá osoba“ máte zákonné práva požiadať spoločnosť Epson o prístup k osobným údajom, o opravy, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa týkajú vás, alebo vzniesť námietky voči spracovaniu, ako aj práva na prenos údajov a právo podať sťažnosť na úrad pre dohľad.

Na úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Epson v Európe sa možno obrátiť písomne na adresu „EDPO, Epson Europe B.V Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Holandsko alebo e-mailom na adresu: EDPO@epson.eu

Ak sa nachádzate mimo EÚ, spoločnosť Epson prevedie určité vaše osobné údaje mimo EÚ personálu skupiny Epson v príslušnom regióne a dodávateľom v danom regióne, ktorých spoločnosť Epson používa na poskytovanie služieb. Tento prenos bude podliehať opatreniam, ktoré sa vyžadujú na základe právnych predpisov.

1 Súbory cookie sú súbory údajov, ktoré sa umiestňujú na zariadenie, keď sa používa na návštevu webovej stránky. Tieto súbory cookie možno použiť na mnohé účely vrátane sledovania preferencií používateľa a webových stránok navštívených počas používania služby. Súbory cookie môžete zakázať pomocou preferencií prehliadača. Ak však zakážete súbory cookie, niektoré funkcie webových stránok spoločnosti Epson nemusia fungovať správne alebo môžu fungovať pomaly. Okrem toho upozorňujeme, že ak sa rozhodnete zablokovať súbory cookie, niektoré reklamné predvoľby, ktoré sú závislé od súborov cookie, nemusia byť rešpektované.

Okrem toho sa na zber a analyzovanie histórie používania atď. využíva služba Google Analytics od spoločnosti Google Inc. Služba Google Analytics, ktorá používa súbory cookie prvej strany na zaznamenávanie informácií o vašom prístupe. Zásady ochrany osobných údajov v službe Google Analytics si prečítajte v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google Inc. na adrese: http://www.google.com/policies/privacy/

Toto vyhlásenie sa týka len informácií v marketingovej databáze spoločnosti Epson. Ak spoločnosť Epson spracováva informácie o vás v iných záznamoch, budete o tom informovaní osobitne.

Poskytnuté v súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ