Index udržateľného pracovného prostredia Epson B2B 2021

Stiahnuť PDF

Úvod: Dnešné kroky zajtrajška v oblasti udržateľnosti

Už na začiatku roku 2020 si spoločnosti a ich zamestnanci uvedomovali vplyv nadmerného cestovania, výhody práce na diaľku a úlohu, ktorú by technológie mohli zohrávať pri zabezpečení efektívnejšieho a udržateľnejšieho pracoviska. Pandémia ochorenia COVID-19 nespôsobila zmenu, ale určite ju urýchlila.

Obmedzenia pohybu nám ukázali trochu inú budúcnosť. Výrazne nižšie objemy dopravy viedli k zlepšeniu kvality ovzdušia a nižšej hlučnosti. Práca na diaľku umožnená technológiami znížila energetickú závislosť firiem a u niektorých zamestnancov zlepšila rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom. Takisto urýchlila zmeny v správaní sa zákazníkov a očakávaniach v súvislosti s tým, čo sa vníma ako udržateľná spoločnosť s podporou technológií.

So vstupom do dlhšieho obdobia obnovy bude environmentálna udržateľnosť rozhodujúcou súčasťou úspechu firiem. Index udržateľného pracovného prostredia spoločnosti Epson 2021 je prvým zo série porovnávacích štúdií, pomocou ktorých môžu firmy posúdiť a merať svoj pokrok smerom k udržateľnosti.

Veríme, že pri budovaní udržateľných podnikov majú rozhodujúci význam technológie. Vzhľadom na to sme chceli pochopiť názory a stanoviská iných. V rámci spolupráce s výskumnou spoločnosťou B2B International sme uskutočnili prieskum u viac ako 4 000 zamestnancov v 26 krajinách a zorganizovali sme množstvo panelových diskusií, aby sme preskúmali, dokonca aj uprostred pandémie, vôľu realizovať udržateľné iniciatívy. Naše zistenia boli povzbudivé. Prinášame vám teda informácie z nášho výskumu spolu s analýzou kľúčových trendov a poznatkami, ktoré môže každá firma využiť.

Darren Phelps
viceprezident v oblasti podnikového predaja v spoločnosti Epson Europe

3/4
zamestnancov si v období po pandémii ochorenia COVID-19 želajú väčší dôraz na environmentálne a spoločenské problémy.
4/5
zamestnávateľov sa domnievajú, že úloha udržateľnosti v podnikaní rastie.

ALE

Len
25% zamestnancov
a
29% zamestnávateľov verí,
že po pandémii sa táto problematika v plnej miere začlení do plánov návratu na pracovisko a plánov obnovy.

Zamestnanci majú väčšiu radosť z práce z domu ako zamestnávatelia – dvakrát viac zamestnancov ako zamestnávateľov si chce zachovať flexibilnú prácu.

 

Nie je potrebné čakať na „veľkú iniciatívu“. Spoločnosti môžu zmeniť správanie a urobiť jednoduché výmeny technológie už DNES.

70% zamestnancov chce, aby vybavenie na prácu z domu bolo trvácne, energeticky účinné alebo aby sa ním znižoval odpad.

Kultúra výrazne ovplyvňuje mieru reakcie spoločností na environmentálne a spoločenské otázky.

2. Vplyvy jednotlivých štátov na postoje k udržateľnosti

Kultúra zohráva dôležitú úlohu v pohľade na životné prostredie, spoločnosti však dokážu stereotypy prekonať relatívne ľahko.

Postoj vlády k udržateľnosti a kultúra krajiny vplývajú na to, ako sa organizácie môžu zapájať a zapájajú do riešenia environmentálnych a spoločenských otázok. Podľa našej analýzy sa môže zdať, že krajiny s historicky silným postojom k udržateľnosti nijako výrazne nezmenili svoje pracovné postupy. Je to však takmer s istotou následok toho, že pružný pracovný čas, obnoviteľné materiály a povedomie o energii už sú súčasťou toho, čo robia.

Krajiny s nižším skóre v našom indexe (Škandinávia, Balkán) sú historicky orientované na tieto problémy, zatiaľ čo iné, napríklad krajiny na Blízkom východe, začali vyvíjať úsilie o dosiahnutie cieľov udržateľnosti pomerne nedávno. To by tiež vysvetľovalo, prečo má Grécko také vysoké skóre, ale v indexe environmentálnej výkonnosti za rok 2020 sa umiestnilo až na 25. mieste, v porovnaní so škandinávskymi krajinami, ktoré dosiahli miesta 1, 7, 8, 9 a 17. Je dôležité mať na pamäti, že tento index je prehľadom postojov a prístupov jednotlivcov a podnikov, a nie národných ambícií. Za povšimnutie preto stojí to, že s dosiahnutím kolektívneho pokroku sa postoje oslabujú, čo by mohlo upozorňovať na potenciálny pokles odhodlanosti snáh.

 

Komentár spoločnosti Epson:

Na miestach, kde existuje história a povesť v oblasti udržateľnosti, by sa trhy mali postarať o to, aby sa to nepremietlo do sebauspokojenia. V jednej spoločnosti, ktorá je tradične ekologicky a sociálne uvedomelá, sme zaznamenali, že len 25 % zamestnancov považuje udržateľnosť za zásadnú, v porovnaní so 48 % Grékov. Grécko ako národ možno čelí pretrvávajúcim výzvam v oblasti udržateľnosti, chuť po zmene je však zrejmá.

Darren Phelps
viceprezident v oblasti podnikového predaja v spoločnosti Epson Europe

„Existuje niekoľko významných faktorov ovplyvňujúcich odvetvie elektroniky, ktoré prichádzajú od vlád a posúvajú činnosti smerom k udržateľnosti. Poskytovatelia budú musieť ukázať, že podľa nich dokážu konať, a zmeny sa prejavia v celom dodávateľskom reťazci.“

Susanne Baker,
zástupkyňa riaditeľa pre oblasť klímy, životného prostredia a udržateľnosti v spoločnosti TechUK

Zamestnanci v krajinách s vysoko vyvinutým postojom k udržateľnosti majú sklon k vysoko hodnotiť svoj vplyv na životné prostredie a spoločnosť v porovnaní s tými, ktoré takýto postoj nemajú:

A horizontal bar chart showing Nemecko at 33% and Pobaltie at 13%
Nemecko33%
Taliansko33%
Francúzsko31%
Holandsko31%
Španielsko30%
Belgicko29%
Škandinávia29%
Blízky východ28%
Veľká Británia27%
Turecko25%
stredná/východná Európa18%
Grécko15%
Balkán15%
Pobaltie14%

„Budúce investície Európskej únie musia byť tiež prepojené s integrovanými cieľmi. Som rada, že firmy investujú do udržateľných riešení, ale možno by mal udržateľné ciele podporovať a prispievať k nim aj štát.“

Lina Sabaitienė,
zástupkyňa ministerstva pre energiu v Litve
 

Možno očakávať, že environmentálne a spoločenské vplyvy budú pre firmy v období po skončení pandémie ochorenia COVID-19 dôležitejšie:

Väčšina zamestnancov

 1. Blízky východ (94%)
 2. Turecko (90%)
 3. Grécko (79%)

Najmenej zamestnancov

 1. Škandinávia (47%)
 2. Balkán (41%)

Udržateľnosť A úspornosť idú ruka v ruke s vybavením na prácu z domu – miestne kultúry ovplyvňujú mienku zamestnancov:

Najželanejšie želané

 1. Grécko (54%) Trvácnosť
 2. Nemecko (52%) Energetická úspornosť
 3. Grécko (51%) Obmedzenie odpadu

Najmenej želané

 1. Belgicko (37%) Trvácnosť
 2. Belgicko (31%) Energetická úspornosť
 3. Turecko (28%) Obmedzenie odpadu

Environmentálne a spoločenské otázky v plnej miere začlenené do plánov návratu na pracovisko:

S najväčšou pravdepodobnosťou

 1. Blízky východ (40%)
 2. Nemecko (37%)

S najmenšou pravdepodobnosťou

 1. Balkán (14%)
 2. Škandinávia (17%)

Uprednostňovanie práce na diaľku v období po pandémii ochorenia COVID-19 sa rozširuje:

Najväčší záujem

 1. Holandsko (37%)
 2. Španielsko (35%)
 3. Belgicko (34%)

Najmenší záujem

 1. Balkán (24%)
 2. Blízky východ (17%)
 3. Turecko (22%)

Spoločnosti s najväčšou pravdepodobnosťou umožnia zmiešanú formu práce:

Holandsko (24%), Španielsko (22%), Belgicko (21%)

...a najväčší rozdiel v očakávaniach zamestnancov/zamestnávateľov v súvislosti so zmiešanými formami práce:

Nemecko (-16%), Taliansko (-15%), Pobaltie (-15%), Balkán (-15%)

 

3: Splnenie očakávaní zákazníkov a zamestnancov

Pre zamestnancov je udržateľnosť niečo, na čo môžu byť hrdí aj čím sa môžu odlíšiť.

Plánu návratu na pracovisko a plány obnovy v období po ukončení pandémie ochorenia COVID-19 sú dôležitou súčasťou programu firiem na rok 2021. Pokiaľ však ide o politiky zamerané na osvedčené postupy pri práci na diaľku, pracovníci sa domnievajú, že v oblasti spoločenských a environmentálnych problémov sa nerobí dostatok.

Komentár spoločnosti Epson:

Miera angažovanosti a udržania zamestnancov je vyššia v spoločnostiach s jasne definovanými a uplatňovanými cieľmi udržateľnosti. Existuje však dojem, že to aj niečo stojí. Nemusí to však byť tak. Modernizácia technológie pomáha spoločnostiam fungovať efektívnejšie a aj udržateľnejšie.

Darren Phelps
viceprezident v oblasti podnikového predaja v spoločnosti Epson Europe
 

„Hlavný dôraz sa bude klásť na stabilizáciu podnikových financií a peňažného toku. Životné prostredie a udržateľnosť budú v pozadí, kým sa nevrátime do situácie pred pandémiou ochorenia COVID-19.“ – Respondent v anonymnom výskume, Pobaltie, generácia Y, špecialista, IT a technológie

Je jasné, že v programoch obnovy sa musia podporovať finančné zdravie firiem a dobré podmienky zamestnancov a zároveň sa musí brať ohľad na ciele udržateľnosti.

Udržateľnosť prináša konkurenčnú výhodu, a teda zvyšuje informovanosť o značke. V jednej štúdii 90 % produktov, ktoré boli na trhu prezentované ako udržateľné, dosahovalo na trhu lepšie výsledky ako ich tradičné konkurenčné produkty. Okrem toho si viac ako 70 % zamestnancov volí prácu v spoločnosti so silným environmentálnym programom.

75% chce, aby sa ich organizácia viac sústredila na environmentálne a spoločenské otázky

Regionálne rozdiely v presvedčení, že udržateľnosť má vplyv na výkonnosť firmy:

Najsilnejšie presvedčenie

 1. Grécko
 2. Blízky východ

Najslabšie presvedčenie

 1. Škandinávia
 2. Pobaltie

Regionálne rozdiely v prístupe k environmentálnym a spoločenským otázkam:

Najviac pozornosti

 1. Turecko
 2. Blízky východ
 3. Grécko

Najmenej pozornosti

 1. Škandinávia
 2. Pobaltie
 3. Belgicko

Nie každý sa domnieva, že organizácie kladú udržateľnosť do centra svojich nákupných rozhodnutí: „V rámci väčších spoločností nevidím žiadny pohyb smerom k tomu, aby bola udržateľnosť ich hlavnou prioritou. Štatistiky môžu byť úžasné, ale klienti si na základe toho riešenia nekupujú.“

Mark Moore,
výkonný riaditeľ v spoločnosti iDoc Services, UK

78% sa domnieva, že silný postoj k udržateľnosti má vplyv na vnímanie a výsledky značky

 

Tí, ktorí sú presvedčení, že ekologické technológie by sa mali využívať na zlepšenie udržateľnosti vlastnej spoločnosti:

A horizontal bar chart showing Turecko at 73% and Škandinávia at 33%
Turecko73%
Blízky východ62%
Grécko63%
Taliansko57%
Španielsko55%
Nemecko43%
Francúzsko48%
Veľká Británia48%
Balkán45%
Holandsko35%
stredná/východná Európa45%
Belgicko30%
Pobaltie32%
Škandinávia33%

„Vďaka technológiám je komunikácia dynamickejšia, existujú efektívnejšie pracovné nástroje a znižuje sa množstvo odpadu. Musia však byť prepojené s firemnou kultúrou a hodnotami každej spoločnosti. Je to spôsob, nie cieľ. Preto sú užitočné len vtedy, keď pomôžu tímu cítiť sa spokojnejšie, fungovať pružnejšie a lepšie sa orientovať na účel.“

Marisa Tendero,
generálna riaditeľka spoločnosti Noabrands, Španielsko

65% sa domnieva, že udržateľnosť bude v období po pandémii ochorenia COVID-19 ešte dôležitejšia

4: Činnosti zamestnávateľov

Nové spôsoby práce vytvárajú nové požiadavky na infraštruktúru zamestnávateľov.

Posun k udržateľnej organizácii so sebou prináša kultúrnu zmenu. Spoločnosti môžu prijímať udržateľné nákupné rozhodnutia, ale to je len jedna časť riešenia. Udržateľná činnosť zahŕňa spojenie technologického pokroku a zmeny správania. Rozhodujúce je vedenie zo strany spoločnosti.

V štúdii univerzity Harvard Business School sa predpokladá, že približne 16 % zamestnancov bude pracovať na diaľku ešte dlho po ústupe hrozby pandémie. Prechod na zmiešané formy práce znamená, že spoločnosti musia opätovne preskúmať svoje potreby infraštruktúry.

V celej spoločnosti musia osoby prijímajúce rozhodnutia spolupracovať, aby pochopili významnejšiu úlohu environmentálnych a spoločenských problémov pri svojich voľbách. Pri veľkej zmene, ktorú technológie prinášajú, vôbec neprekvapuje, že náš výskum zistil, že za zmenou stoja hlavne osoby prijímajúce rozhodnutia v oblasti IT.

 

Komentár spoločnosti Epson:

Ide o krátkodobú a dlhodobú výzvu. V období bezprostredne po pandémii budú spoločnosti zvažovať, ako pre svoje hybridné modely pracovnej sily zabezpečiť správne vybavenie. Z dlhodobého hľadiska budú technologické inovácie pomáhať zabezpečovať zmiešané formy práce, pričom v budúcnosti budú viesť k udržateľnosti aj efektívnosti.

Darren Phelps
viceprezident v oblasti podnikového predaja v spoločnosti Epson Europe

79% ľudí, ktorí rozhodujú o oblasti IT, sa domnieva, že úloha environmentálnych a spoločenských problémov v rámci podnikania naberá na význame, a 75% všetkých ľudí prijímajúcich rozhodnutia vo firmách už tento nárast zaznamenalo.

Regionálne rozdiely v dôležitosti udržateľnosti pre firmy v období po pandémii ochorenia COVID-19:

Najdôležitejšie dôležité

 1. Blízky východ
 2. Turecko
 3. Grécko

Najmenej dôležité

 1. Pobaltie
 2. Škandinávia

Oproti zamestnancom sa však len polovica zamestnávateľov domnieva, že ekologické technológie pravdepodobne celkovo zlepšia ich udržateľnosť.

41% v. 83%

„Spoločnosti počas pandémie zmenili svoje pracovné postupy a veľká časť z nich sa zachová aj v budúcnosti. Práca z domu mení tok dokumentácie a komunikácie, takže nájdenie najlepšej technológie predstavuje príležitosť aj výzvu. Musí byť kompaktná, energeticky úsporná, spoľahlivá a vyžadovať menej spotrebného materiálu, aby sa predišlo nutnosti opráv a tvorbe odpadu.“

Cristian Chelu,
CHR Electronics Brașov, Rumunsko

Uprednostňovanie práce na diaľku

Zamestnanci v Holandsku, Španielsku, Belgicku a Nemecku najviac uprednostňujú prácu na diaľku.

Zamestnanci na Blízkom východe, v strednej/východnej Európe a Turecku majú najnižšiu preferenciu práce na diaľku.

 

Zamestnanci, ktorí sú presvedčení, že ich zamestnávateľ v plnej miere začlení udržateľnosť do politík návratu do práce a obnovy:

A horizontal bar chart showing the Blízky východ at 40% and Balkán at 14%
Blízky východ40%
Nemecko37%
Turecko34%
Taliansko33%
Veľká Británia29%
Francúzsko29%
Holandsko25%
Španielsko21%
Belgicko21%
Pobaltie21%
stredná/východná Európa20%
Grécko17%
Škandinávia17%
Balkán14%

Koronavírus podnietil viac ako 50 % ľudí prijímajúcich rozhodnutia, aby venovali väčšiu pozornosť otázkam životného prostredia a spoločenským otázkam.

Regionálne rozdiely v uprednostňovaní udržateľných cieľov:

Najvyššia priorita

 1. Nemecko
 2. Taliansko

Najnižšia priorita

 1. Balkán
 2. Pobaltie
 3. Grécko
 

5: Úloha technológie

Zohľadňovanie aspektu udržateľnosti nemusí byť zložité.

Veľa firiem si pri otázkach o udržateľnosti vybaví „veľké projekty“, napríklad solárne panely alebo elektrický vozový park. To pôsobí rušivo a draho. V skutočnosti existuje mnoho jednoduchších udržateľných „výmen“, ktoré môžu mať veľký význam z hľadiska ekologického – a finančného – úspechu spoločnosti.

Komentár spoločnosti Epson:

Jednoduchý prechod z laserovej tlače na atramentovú technológiu Heat-Free pre firmy od spoločnosti Epson by mohol európskym firmám ročne ušetriť dostatok energie na nabitie 800 000 elektrických áut na rok, znížiť náklady na energiu o 152 miliónov EUR a znížiť emisie CO2 o 410 miliónov kg, čo je objem, ktorého absorbovanie by 19 miliónom stromov trvalo rok. Popri environmentálnych prínosoch získaných z kratšieho času dochádzania a požiadavkách na energiu v dôsledku väčšieho podielu práce z domu môžu podniky naďalej prijímať udržateľné rozhodnutia, ktoré zlepšujú ich uhlíkovú stopu aj ziskovosť.

Darren Phelps
viceprezident v oblasti podnikového predaja v spoločnosti Epson Europe
 

Jednou z nich používanie recyklovaných materiálov alebo materiálov s malým vplyvom na životné prostredie. Prípadne je možné si vybrať trvácny predmet, ktorý využíva energiu účinne a produkuje nízky alebo dokonca nulový odpad. Správne osvetlenie môže napríklad viesť k úsporám nákladov na energie vo výške 20 až 50 %. Výmenou za LED žiarovky a inštaláciou senzorov jedna spoločnosť ušetrila 9 400 GBP ročne a svoje emisie CO2 znížila o 36 ton ročne.

Rozhodujúci význam má aj nabádanie na udržateľné správanie, ako napríklad tlač len vtedy, keď je to potrebné, ale aj výber najlepšej technológie pre potreby spoločnosti. Tlačiarne zodpovedajú za približne 10 % spotreby energie spoločnosti, preto je dôležité vybrať si takú tlačiareň, ktorá prináša kvalitu a udržateľnosť.

„Musíme preskúmať, ako elektrické a elektronické produkty zapadajú do obehového hospodárstva a prejsť od modelu zober – urob – zlikviduj k modelu, v ktorom sa produkty budú používať čo najdlhšie a budú sa opravovať a udržiavať a zároveň budú mať vyššiu úroveň energetickej účinnosti.“

Susanne Baker,
zástupkyňa riaditeľa pre oblasť klímy, životného prostredia a udržateľnosti v spoločnosti TechUK

79% vedúcich pracovníkov v oblasti IT zaznamenalo zvýšený dôraz na otázky týkajúce sa environmentálneho a spoločenského vplyvu

Rozpovedané skúsenosti v našom prieskume ukazujú, že mnoho zamestnancov stále nevie, ako by technológia mohla zlepšiť ich vplyv na životné prostredie

„Spravujeme večerné školy, takže nami používaná technológia sú naše pracovné počítače. Náš podiel k zmene je teda obmedzený.“

Škandinávia,
povojnová generácia, marketing, vzdelávanie

16% zamestnancov očakáva, že pri práci bude používať viac bezkontaktných alebo inteligentných technológií a 21% očakáva viac zariadení pre menej používateľov

 

S najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k zmenám v používaní zariadení v období po pandémii ochorenia COVID-19:

A horizontal bar chart showing Turecko at 91% and Škandinávia at 30%
Blízky východ91%
Španielsko84%
Turecko80%
Veľká Británia76%
Taliansko74%
Francúzsko70%
Belgicko69%
Grécko68%
Holandsko66%
Nemecko62%
stredná/východná Európa49%
Balkán42%
Škandinávia36%
Pobaltie30%

S najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k zmenám v používaní zariadení:

 1. IT a telekomunikácie
 2. profesionálne a firemné služby
 3. výstavba a inžinierstvo

S najmenšou pravdepodobnosťou pravdepodobnosťou dôjde k zmenám v používaní zariadení:

 1. Zdravotníctvo
 2. vládny a verejný sektor
 3. maloobchod a logistika

Medzi najčastejšie uvádzané očakávania zamestnancov v oblasti udržateľnosti patria energetická účinnosť, trvácnosť a minimálny odpad.

Najviac žiadané:

 1. Grécko
 2. Nemecko

Najmenej žiadané:

 1. Balkán
 2. Belgicko

„Ľudia majú dojem, že vplyv udržateľnej technológie je malý, ale ak by každý z nás urobil niečo malé, vplyv môže byť obrovský.“

Cristian Popa, Expert Copy Service, Rumunsko

6: Návrat na pracovisko

Bezpečnosť, účinnosť a udržateľnosť majú silný vplyv na úspech na pracovisku v budúcnosti.

Niet pochýb o tom, že zamestnanci sa teraz pozerajú na svoje pracovné životy inak, v období po pandémii ochorenia COVID-19. Mali možnosť vidieť možné zlepšenia v kvalite života, udržateľnom správaní a rovnováhe rodinného a pracovného života a teraz chcú tieto zlepšenia udržať a ešte viac ich rozvíjať.

Napriek tomu sa zdá, že environmentálne a spoločenské faktory sa neocitajú na horných pozíciách zoznamu priorít zamestnávateľov v rámci ich plánov návratu na pracovisko a obnovy.

Zamestnanci uprednostňujú prácu na diaľku viac ako spoločnosti, ktoré ich zamestnávajú, čo môže viesť k nespokojnosti, ak ich očakávania nezvládnu. Tí, ktorým sa podarí udržať model práce na diaľku, si tiež uvedomujú potrebu zodpovedne získavanej technológie na prácu z domu. Nejde pritom o zanedbateľný faktor, pretože napriek daňovým úľavám a iným iniciatívam zamestnanci využívajú vlastné domáce zdroje energie.

 

Komentár spoločnosti Epson:

Osobná bezpečnosť je pre zamestnancov na popredných miestach. Budú hľadať inteligentnejšie pracovné modely a zdieľané technológie, ktoré umožnia interakciu „bez dotyku“, ako je napríklad tlač na diaľku, poskytovanie servisu mimo pracoviska alebo používanie čipových kariet, aby sa vyhli dotýkaniu sa zariadení používaných viacerými ľuďmi.

Darren Phelps
viceprezident v oblasti podnikového predaja v spoločnosti Epson Europe

Zamestnávatelia majú vo svoju udržateľnosť o niečo väčšiu dôveru ako zamestnanci:

25% zamestnancov sa domnieva, že environmentálne a sociálne otázky sú v plnej miere začlenené do plánov návratu na pracovisko To isté si myslí 29% zamestnávateľov.

Zamestnanci majú viac ako dvakrát väčší záujem o prácu na diaľku ako ich zamestnávatelia:

28% zamestnancov
v.
12% zamestnávateľov

„Zdravotná kríza pandémie ochorenia COVID-19 urýchlila existujúce trendy v našej spoločnosti a odhalila príležitosť posunúť sa smerom k produktívnejšiemu, inkluzívnejšiemu a ekologicky šetrnejšiemu ekonomickému a sociálnemu modelu.“

Albert Carné,
riaditeľ korporácie pre udržateľnosť spoločnosti Banc Sabadell, Španielsko
 

58% Viac ako polovica (58 %) zamestnancov vracajúcich sa na pracovisko očakáva kontrolu spoločne používaného vybavenia

Icons of a lightbulb, a plug with leaves on the cable, and a tied bag with the recycling logo

Zamestnanci pracujúci na diaľku chcú sami prispieť k udržateľnosti:

70% verí, že pokiaľ ide o technológie používané na prácu z domu, dôležitý je aspoň jeden z faktorov trvácnosti, energetickej účinnosti a znižovania objemu odpadu.

 

7: Rozdiely v generačnej a podnikovej zrelosti

V nasledujúcom desaťročí budú mať hlavné slovo mladí zamestnanci a zákazníci.

Vek má veľký vplyv na to, ako organizácie reagujú na nevyhnutnosť udržateľnosti, ale ako ukazuje náš prieskum, nedá sa pozerať len na vek respondentov. „Starší“ zvyčajne kladú väčší odpor voči environmentálnym a spoločenským problémom, zatiaľ čo „mladší“ sú k nim vnímavejší.

Komentár spoločnosti Epson:

Staršie demografické skupiny by nemali byť považované ako „neudržateľné“. Napriek nejednoznačnému postoju voči environmentálnym a spoločenským otázkam si aj starší zamestnanci a zrelšie spoločnosti cenia trvácnosť, energetickú účinnosť a znižovanie odpadu.

Darren Phelps
viceprezident v oblasti podnikového predaja v spoločnosti Epson Europe
 

„Čoraz viac mileniálov teraz vedie podniky a prijíma podnikateľské rozhodnutia, a tak berú udržateľnosť skutočne vážne,“ hovorí Mark Williams, riaditeľ pre udržateľnosť a firemný riaditeľ spoločnosti BlueLeaf vo Veľkej Británii.

Etablovanejšie organizácie (10 a viac rokov) aj povojnová generácia (vo veku od 54 rokov) kladú najmenší dôraz na environmentálne a spoločenské otázky, zatiaľ čo generácia Z (do 22 rokov) a generácia Y (22 až 37 rokov) a začínajúce podniky tieto témy označujú za hlavné priority. To je dôležité, pretože tieto hodnoty sa odrážajú aj u mladších spotrebiteľov.

„Čoraz viac našich zákazníkov, najmä mladých ľudí, si cení to, že cieľom spoločností nie je len hospodársky zisk.“ Elena Valderrábano, riaditeľka pre firemnú etiku a udržateľnosť v spoločnosti Telefónica, Španielsko.

Generácia Z skôr vníma, že environmentálne a spoločenské aspekty budú v svete po pandémii ochorenia Covid-19 čoraz dôležitejšie:

A vertical bar chart showing Gen Z (under 22) at 75% and Baby boomer (54+) at 55%
Generácia Z (do 22 rokov)76%
generácia Y – mileniáli (23 – 37 rokov)71%
generácia X (38 – 63 rokov)61%
povojnová generácia – baby boomers (63 a viac rokov)55%

Záver

Pandémia koronavírusu urýchlila zmeny v správaní a očakávaniach podnikov a spotrebiteľov. Počas hlavnej fázy vypuknutia pandémie sa organizácie prirodzene zameriavali na finančné stresy, ktoré spôsobila. Ako sa však národy začali zameriavať na obnovu, do popredia sa začali dostávať environmentálne a spoločenské problémy.

V našom prieskume sme zistili, že v takmer každom skúmanom národe chcú zamestnanci vidieť, že ich organizácie sa pri návrate do práce budú sústrediť na iniciatívy uprednostňujúce osobné blaho zamestnancov, že budú vytvárať štruktúry, do ktorých sa premietnu meniace sa prístupy k rovnováhe pracovného a rodinného života, a že tak urobia spôsobom, pri ktorom sa bude chrániť a dokonca zlepšovať stav životného prostredia ako celku.

Je zásadne dôležité, aby vedúci predstavitelia firiem a osoby prijímajúce rozhodnutia tieto zmeny vnímali ako príležitosť na zlepšenie ponuky firmy a vnímania jej značky, ako aj na dosahovanie úspor nákladov, ktoré budú pre podniky finančne prospešné, ale zároveň budú zmierňovať vplyv na životné prostredie a spoločnosť. Udržateľnosť je pre firmy rozhodujúci faktor a teraz je čas konať.

Odporúčania z indexu udržateľného pracovného prostredia spoločnosti Epson 2021

 • Urýchlite prechod na inteligentné technológie, pričom podporujte prirodzené spoločenské vzdialenosti a produktivitu.
 • Používajte diagnostické technológie na diaľku na zníženie zlyhania zariadení, prestojov, nákladov na servis a zmenšenie počtu osobných návštev.
 • Používajte kolaboratívne technológie, ktoré tímom umožňujú komunikovať na diaľku bez duplikovania zdrojov a ktoré umožňujú efektívnejšie zmiešané formy práce.
 • Vyberte si technológiu, ktorá uspokojí prístup k udržateľnosti na základe celého životného cyklu operácie vrátane výroby, spotreby energie, odolnosti (t. j. dlhej životnosti) a minimálnej tvorby odpadu.

Stiahnuť PDF

 

„Uprostred krízy sme sa museli preorientovať a prioritami sa stali spoločenská a finančná stabilita. Ekologická obnova je však súčasťou programu. Je späť a myslím si, že litovská podnikateľská komunita je uvedomelejšia a otvorenejšia a drží viac krok so spoločnosťou, než si možno mnohí myslia.“

Karolina Semionovaitė,
manažérka pre udržateľnosť spoločnosti Swedbank, Litva

Spojte sa s nami ešte dnes

Ak chcete ďalšie informácie o programe, vyplňte svoje kontaktné údaje nižšie. Spojí sa s vami zástupca spoločnosti Epson.

MÁTE ĎALŠIE POŽIADAVKY?
Polia označené hviezdičkou * sú povinné