Epson a životné prostredie

Epson a životné prostredie

Ako jedna z popredných spoločností v oblasti tlače a výroby dokumentov považujeme za svoju povinnosť aktívne sa zapojiť do zodpovedného spravovania našich globálnych zdrojov. Zásady spoločnosti týkajúce sa životného prostredia odpovedajú na aktuálne výzvy a potrebu zabezpečenia lepšej budúcnosti pre naše deti a pre nás samých.

Environmentálna vízia 2050

Prvým a najjednoduchším krokom je zníženie emisií CO2. Už je jasné, že kapacita našej Zeme je v súvislosti s nepriaznivými vplyvmi obmedzená. Výslovným zámerom spoločnosti Epson je dosiahnuť 90% zníženie emisií CO2 svojich produktov do roku 2050.

Ďalšie informácie

Ciele 2025

Ciele, ktoré sme si stanovili nemožno dosiahnuť za jeden deň. Ak sa nechceme stratiť v mohutnosti tejto úlohy, musíme si stanoviť medzikroky , ktoré budú vytvárať cestu k úspešnému naplneniu našej vízie. Ďalšie podrobnosti a informácie o krokoch, ktoré sme už podnikli , pravidelne zverejňujeme.

Ďalšie informácie

Environmentálna história

História našich projektov začala prostredníctvom posilneného programu na kontrolu znečistenia ktorý úspešne bežal viac ako štyri desaťročia. Od konca 90-tych rokov spoločnosť Epson uverejňuje svoje úspechy v každoročne vydávanej správe o životnom prostredí. Od počiatku nového milénia spoločnosť Epson znova rozšírila svoje pole pôsobnosti a je aktívna v projektoch obnovy lesov, kontrolovania energie a nulových emisií.

Ďalšie informácie

Vyhlásenie o globálnom environmentálnom postoji

Náš odkaz je jednoduchý, a preto všade pochopiteľný: “Lepšie produkty pre lepšiu budúcnosť”. A predsa týchto päť jednoduchých slov obsahuje celú množinu vyhlásení, ktoré nám pomáhajú každý deň robiť to najlepšie pre našich zákazníkov, obchodných partnerov a pre naše životné prostredie.

Ďalšie informácie

Berieme do úvahy celý životný cyklus

Od prvého náčrtu po vstup do recyklačného procesu: Všetky svoje produkty vyvíjame tak, aby ich životný cyklus bol ekologicky udržateľný. To je kľúčová stratégia našich ekologických produktov a prináša naše úsilie znižovať nepriaznivý vplyv na životné prostredie do vašich domovov a kancelárií.

Ďalšie informácie

Nová perspektíva

Náš záväzok sa nekončí pri bránach výrobných fabrík spoločnosti Epson. Naše snaženie už ovplyvňuje každodenné pracovné návyky našich zákazníkov a obchodných partnerov.

Ďalšie informácie

Produkty

Všetky naše produkty sú navrhnuté tak, aby ich životný cyklus bol ekologicky udržateľný. Vytvorenie ekologického dizajnu a poskytovanie všetkých ekologicky relevantných údajov na všetkých našich produktoch zahrňuje aj odstránenie nebezpečných látok z celého radu našich výrobkov.

Ďalšie informácie

Produkcia

Ekologická optimalizácia našich výrobných procesov je jednou z kľúčových oblastí, kde sa uplatňuje naša politika. Zameriavame sa najmä na opatrenia proti globálnemu otepľovaniu, odstraňovanie emisií a kontrolu chemických látok. Navyše svoje úsilie venujeme oblastiam, ako je zlepšený systém prepravy, dobre navrhnuté hospodárenie s vodou a surovinami a certifikovaný manažment ekologických rizík.

Ďalšie informácie

Recyklácia produktov

Zodpovedné a účinné spracovanie našich produktov potom, ako sa skončila ich úloha pre našich zákazníkov a obchodných partnerov, je dôležité. Také dôležité, že recyklačná stratégia je obsiahnutá už vo fáze plánovania. Všetky naše konečné produkty vyhovujú smernici WEEE z roku 2005. Pre doplňujúce položky, ako sú napríklad zásobníky, sme zaviedli zberný systém , ktorý zabezpečuje bezpečné vrátenie prázdnych zásobníkov spoločnosti Epson.

Ďalšie informácie

Ekokomunita

Poskytovanie podpory a odovzdávanie svojich stratégií globálnej komunite považujeme za svoju povinnosť. Spolu s našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi rozvíjame a zúčastňujeme sa programov, ktoré posilňujú ekologické myslenie a zodpovednosť v rôznych oblastiach. Sú to napríklad programy Ekologické spoločenské občianstvo, Ekotechnológia, Ekokomunikácia alebo Ekovzdelávanie.

Ďalšie informácie

Environmentálny manažment

Celá naša snaha o zachovanie životného prostredia je hlboko zakorenená v našej všeobecnej filozofii riadenia. Je v súlade s prianím spoločnosti minimalizovať ekologický vplyv na životné prostredie. Spoločnosť Epson si určila ako svoje poslanie slúžiť tejto požiadavke a chrániť budúcnosť. Zavedený systém environmentálneho riadenia a manažment ekologických rizík nám pomáhajú dosiahnuť tieto ciele.

Ďalšie informácie

Environmentálne Informácie

S cieľom splniť si svoju podnikovú sociálnu povinnosť sme sa zamerali na problémy životného prostredia. Prinášame hodnoty, ktoré presahujú očakávania našich zákazníkov a spoločnosti.

Ďalšie informácie