BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA PRE FIREMNÉ ZOBRAZOVANIE

PREVZATIE BROŽÚRY

Epson a bezpečnosť

V spoločnosti Epson rozumieme, že bezpečnosť je pre naše firmy rozhodujúca – aby sme uchovali vaše údaje v bezpečí a zaistili, že budú dodržané predpisy. Pochopenie rizík je kľúčom, ale taktiež v našich produktoch implementujeme mnoho bezpečnostných funkcií a riešení, aby sme zachovali bezpečie vašej firmy.

Aké sú bezpečnostné riziká?

Spoločnosti môžu v prípade zariadení v sieti, ako sú multifunkčné tlačiarne a skenery, ľahko prehliadnuť nevyhnutné opatrenia informačnej bezpečnosti. Tieto zariadenia však môžu mať bezpečnostné slabiny rovnakého druhu, ako akékoľvek iné pripojené zariadenie či zariadenie v sieti.

Tieto riziká je možné v zásade rozdeliť na dve kľúčové zraniteľnosti: ako vstupný bod do siete vašej spoločnosti a ako úložné miesto pre osobné údaje.

Strata údajov z pohľadu tlače a skenovania

V štúdii 200 podnikov s viac ako 1 000 zamestnancami, vykonanej spoločnosťou Quocirca, kládla táto výskumná spoločnosť otázku: „Ako veľmi vás znepokojujú nasledovné hrozby ohrozujúce bezpečnosť tlače vo vašej organizácii?“. Vysoké umiestnenie v priemere zo všetkých sektorov dosiahla obava súvisiaca s prístupom k svojej sieti IT cez nezabezpečenú tlačiareň, spoločne s nedostatkom kontroly pri používaní tlačiarní, skenerov a kopírok.

Taktiež im bola položená otázka, „akú povahu má strata údajov z pohľadu tlače“? Najväčším spomedzi znepokojení, ktoré boli obsiahnuté v prieskume, bolo zachytenie tlačových úloh v tlačovom rade alebo v sieti, za ktorým v tesnom závese nasledovala krádež alebo získanie pevného disku tlačiarne a údaje uniknuté z nevyzdvihnutých tlačových úloh vo výstupnom zásobníku. (Quocirca, Print security: An imperative in the IoT era, 2017)

Výskum spoločnosti Quocirca upozorňuje na to, že existuje pomerne mnoho zraniteľností, o ktorých firmy vedia a znepokojujú ich. Čoskoro sa budeme venovať tomu, akým spôsobom je možné tieto zraniteľnosti zvládať a brániť sa im pomocou hardvérových a softvérových funkcií.

Čo je nariadenie GDPR a aký má význam v súvislosti s bezpečnosťou zariadení?

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov EÚ (GDPR) nahrádza smernicu o ochrane údajov 95/46/ES a taktiež nahrádza miestne právne predpisy. Bolo vytvorené za účelom harmonizácie právnych predpisov o ochrane údajov v rámci Európy, ochrany a zaistenia ochrany údajov všetkých občanov EÚ a zmeny spôsobu, akým organizácie pristupujú k ochrane údajov.

Čo sú osobné údaje?

Akékoľvek informácie súvisiace s fyzickou osobou alebo „subjektom údajov“, ktoré môžu byť použité na priamu alebo nepriamu identifikáciu danej osoby. Môže ísť o čokoľvek – meno, fotografia, e-mailová adresa, bankové údaje, príspevky na stránkach sociálnych sietí, lekárske informácie alebo počítačové adresy IP.

Aké sú sankcie za nedodržiavanie?

Organizácie môžu byť pokutované za porušenie nariadenia GDPR až do výšky 4 % ich ročného celosvetového obratu alebo až do 20 miliónov eur1. Je dôležité si uvedomiť, že tieto pravidlá sa týkajú tak prevádzkovateľov, ako aj sprostredkovateľov – čo znamená, že vynucovanie nariadenia GDPR sa bude týkať aj „cloudov“.

Čo to znamená pre spoločnosť Epson?

Všetky tlačiarne, multifunkčné zariadenia a skenery musia byť považované za súčasť celkovej stratégie informačnej bezpečnosti. To znamená, že údaje budú tam, kde je to možné, šifrované, tlačové úlohy budú uvoľnené len autorizovaným používateľov a zariadenia budú chránené pred škodlivým malware.

Prístup spoločnosti Epson k bezpečnosti

V spoločnosti Epson pokračujeme v posilňovaní funkčných sieťových vlastností našich zariadení, aby sme zlepšili používateľskú prívetivosť pre našich zákazníkov a začlenili sa do vývoja našej spoločnosti orientovanej na informácie. V rámci našich výrobných procesov berieme ohľad na bezpečnosť v rámci životného cyklu produktu, od návrhu po skončenie jeho používania zo strany zákazníka.

Taktiež sú nevyhnutné príslušné úvahy za účelom zaistenia bezpečnosti počítačov a serverov, predovšetkým pri pripájaní sa k sieti a pri jej používaní. V spoločnosti Epson máme nasledovný prístup týkajúci sa bezpečnosti, aby naši zákazníci mohli naše produkty používať bezpečne a ľahko.

1.

Bezpečnosť našich produktov považujeme za základ kvality našich produktov.

2.

Aktívne poskytujeme informácie a vedomosti o bezpečnosti našim zákazníkom.

3.

Neustále pracujeme na ochrane proti zraniteľnostiam.

Hlavné bezpečnostné funkcie tlačiarní a multifunkčných zariadení Epson

Tlač s kódom PIN

Obmedzte prístup k dôverným tlačeným dokumentom prostredníctvom funkcie chráneného kódu PIN našich tlačiarní WorkForce Pro. Aby ste boli ešte pokojnejší, tlačiarne taktiež podporujú najnovšie bezpečnostné a šifrovacie protokoly vrátane IPSEC a IEEE802.1x.

Bezpečná/šifrovaná komunikácia

Pomocou funkcie filtrovania adries IP môžete filtrovať adresy IP, typy služieb, čísla prijímacích a vysielacích portov atď., ktoré majú prístup k zariadeniam Epson. Taktiež je možné zašifrovať všetku sieťovú komunikáciu pomocou funkcie IPSec. V závislosti od kombinácie týchto filtrov môžete nastaviť, či chcete prijímať alebo blokovať údaje od určitého klienta a prijímať alebo blokovať určité typy údajov.

Ochrana vášho adresára

Pri hromadnej úprave adresára multifunkčných tlačiarní môžete zabrániť zverejneniu informácií o adresách a neoprávnenej manipulácii vďaka vyžadovaniu hesla administrátora. Taktiež preto, že je možné uložiť viacero adresárov ako šifrovaný súbor, môžete pri výmene alebo zálohovaní multifunkčnej tlačiarne zabrániť zverejneniu osobných údajov, ako napríklad čísiel faxov a e-mailových adries.

Pri likvidácii vašej multifunkčnej tlačiarne

Pri prevode alebo likvidácii tlačiarne môžete vrátiť všetky nastavenia späť na predvolené továrenské hodnoty (inicializácia), aby ste predišli zverejneniu dôverných informácií.

Hlavné bezpečnostné funkcie skenerov a multifunkčných zariadení Epson

Bezpečné spracovanie dokumentov a účinná správa údajov

Administrátori môžu centrálne spravovať mnoho úloh – od profilov úloh skenovania po prístupové práva používateľov. Správcovia IT môžu ovládať prístupové práva k úlohám rôznymi spôsobmi vrátane ID a hesla používateľov, služby LDAP Active Directory, prihlásenia pomocou identifikačných kariet a kódu PIN.

V zariadení

Administrátori môžu na diaľku zamknúť obrazovky, aby zabránili neoprávneným úpravám profilov. Zaistia tak, aby špecifické profily pre každú používateľskú úlohu boli k dispozícii používateľom, nech sú kdekoľvek v rámci firmy.

Ochrana PDF

Prostredníctvom funkcie ochrany pomocou hesla, ktorá chráni pred nepovoleným otvorením súboru, pridajte do naskenovaných súborov PDF obmedzenie dokumentov na úrovni súborov.

Ochrana majetku

Obmedzte činnosti a možnosti príjemcov dokumentov vďaka obmedzeniu funkcií úprav a tlače.

PDF/A

Vytvárajte súbory PDF, ktoré spĺňajú štandardy PDF/A-1 alebo ISO19005-1.

Zabezpečené skenovanie

Taktiež možno skenovať údaje do heslom chránených súborov vo formáte PDF. To môže zabrániť tretím stranám, aby si bez povolenia prezerali dokumenty.

Hlavné bezpečnostné funkcie dostupné prostredníctvom softvérových riešení

Zabráňte nepovolenému prístupu používateľov k multifunkčným zariadeniam a skenerom

Automaticky overujte a identifikujte používateľov a ich prístupové profily. Kontrolujte a sledujte, čo môže a nemôže každý používateľ vykonávať pri zariadení a chráňte tak v rámci firemných procesov cenné firemné údaje. Taktiež zlepšite dodržiavanie chráneného prístupu k multifunkčným tlačiarňam a povoleným vopred definovaným funkciám. To pomáha významne znížiť možnosť úniku informácií z multifunkčných tlačiarní.

Skenovanie ku mne

Hoci je zasielanie dokumentov prostredníctvom e-mailu efektívnym a spoľahlivým spôsobom zdieľania dokumentov, môže byť táto prax nebezpečná. Dokumenty zaslané e-mailom, ktoré obsahujú citlivé informácie (ako napríklad informácie o bankových účtoch alebo dátumy narodenia) a ktoré sú neúmyselne zaslané nesprávnej osobe, môžu spôsobiť vážne následky. Autorizovaní používatelia môžu skenovať dokumenty a odosielať výsledky e-mailom na vopred nastavené e-mailové adresy, aby zabránili nesprávnemu nasmerovaniu naskenovaných dokumentov s dôvernými informáciami a dokumentov, ktoré sú regulované.

Kontrola cieľového umiestnenia súboru

Vopred nastavené pracovné postupy, faxové čísla a e-mailové adresy zabezpečujú, že dokumenty budú zaslané do správnych cieľových umiestnení. Spoločnosť Epson dokáže prostredníctvom vopred stanovených procesov záznamu pomôcť akejkoľvek organizácii zabrániť nesprávnemu smerovaniu naskenovaných dokumentov a znížiť chybovosť.

Automatizácia firemných procesov

Riešenia rozpoznávania dokumentov na základe pravidiel umožňujú automatické doručovanie naskenovaných dokumentov tým správnym tímom. Pokročilé nástroje získavania údajov vrátane rozpoznávania znakov a značiek, čiarových kódov, ako aj vyhľadávanie v databáze, umožňujú presné overenie a dôležitého obsahu a jeho doručenie do firemných aplikácií, čím znižujú duplicitu práce a zaisťujú minimálny počet ručných zásahov.

Zabráňte zamestnancom vyzdvihnutie dokumentov, ku ktorým nemajú oprávnenie

Bezpečná tlač maximalizuje používanie všetkých zdieľaných zariadení a zabraňuje tomu, aby sa dôverné dokumenty dostali do nesprávnych rúk. Dokumenty sú bezpečne uvoľňované vlastníkom dokumentov, aby sa predišlo tomu, že dôverné alebo citlivé údaje budú ležať v okolí zariadenia, vďaka čomu sa zabezpečí, že ich uvidí len príjemca, ktorému boli určené.

Systémy na správu dokumentov

Čo obsahuje tento dokument:
  • Úvod
  • Preskúmanie funkcií systémov na správu dokumentov
  • Čo zvážiť pri zavádzaní systémov na správu dokumentov
  • Plán integrácie systému na správu dokumentov v troch krokoch
  • Prečo sú skenery podstatnou súčasťou systémov na správu dokumentov?
  • O spoločnosti Epson
ZÍSKAJTE DOKUMENT

Kontaktujte nás

Ak chcete získať viac informácií o riešeniach Epson, zadajte dole svoje osobné údaje a následne sa s vami skontaktuje zástupca spoločnosti Epson.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Toto pole musíte vyplniť
Toto pole musíte vyplniť
Toto pole musíte vyplniť
Toto pole musíte vyplniť
Toto pole musíte vyplniť
Rád/rada by som e-mailom dostával(a) informácie o najnovších produktoch, akciách, ponukách a udalostiach spoločnosti Epson.

  1. Toto je maximálna pokuta, ktorá môže byť uložená za najzávažnejšie porušenia, napr. za nedisponovanie dostatočným súhlasom zákazníka so spracovaním údajov alebo za poručenie základných myšlienok koncepcie ochrany údajov už v štádiu návrhu. Pokuty sú udeľované odstupňovane, napr. spoločnosti môže byť uložená pokuta vo výške 2 % za to, že nebude mať v poriadku záznamy, neoznámi orgánu dozoru a dotknutým osobám porušenie alebo nevykoná posúdenie vplyvu.